Renungan Harian

Bar 4:5-12.27-29 | Mzm 69:33-37 | Luk 10:17-24

Pada waktu itu ketujuh puluh murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga."

Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepada-Mu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kausembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kaunyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tiada seorang pun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya."

Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena Aku berkata kepada kamu: Banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya."

---ooOoo---

ALLAH adalah TUHAN atas PERISTIWA-PERISTIWA HIDUP kita. Dia MAMPU MENGGUNAKAN peristiwa untuk MENGHUKUM atau MEMBERI GANJARAN (Bar 4: 5-12.27-29). Melalui PERANTARAAN BUNDA MARIA Ratu Rosari, Allah tidak lagi melihat perbuatan-perbuatan kita tetapi MENGABULKAN PERMOHONAN-PERMOHONAN kita, mengalahkan yang JAHAT, MENAHAN KEKUATAN MUSUH (Luk 10: 17-24). Bunda Maria, jadilah PENGANTARA kami pada Yesus, Putramu. [Salam dan doa, Han CM.]